Chào hàng cạnh tranh: Tổ chức 02 phiên chợ hàng Việt về nông thôn

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

– Địa chỉ: 06 Lê Văn Sỹ, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

– Điện thoại: 055.3837330      Fax: 055.3712128

2. Tên dự án:

Tổ chức 02 phiên chợ hàng việt về nông thôn tại huyện Đức Phổ và huyện Bình Sơn; tổ chức phiên chợ hàng việt về miền núi tại huyện Trà Bồng”.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C: X
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh:

“Tổ chức 02 phiên chợ hàng việt về nông thôn tại huyện Đức Phổ và huyện Bình Sơn; tổ chức phiên chợ hàng việt về miền núi tại huyện Trà Bồng”.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

– Tên gói thầu: “Tổ chức 02 phiên chợ hàng việt về nông thôn tại huyện Đức Phổ và huyện Bình Sơn; tổ chức phiên chợ hàng việt về miền núi tại huyện Trà Bồng”.

– Tên dự án: “Tổ chức 02 phiên chợ hàng việt về nông thôn tại huyện Đức Phổ và huyện Bình Sơn; tổ chức phiên chợ hàng việt về miền núi tại huyện Trà Bồng”.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và đóng góp của doanh nghiệp

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

– Thời gian bán HSYC: từ 8 giờ, ngày 13 tháng 4 năm 2015 đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSYC: Văn phòng Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi, số 06 Lê Văn Sỹ, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSĐX: Văn phòng Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi, số 06 Lê Văn Sỹ, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

– Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2015

HSĐX sẽ được mở công khai vào 16 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 4 năm 2015, tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi, số 06 Lê Văn Sỹ, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.