Mời Thầu: Cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất bột thạch cao α, công suất 10.000 tấn/năm

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP

– Địa chỉ: Số 02 đường Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh – Việt Nam

– Điện thoại: (084) 39.3855603 /Fax: (084) 39.3855606

– Email: contact@mitraco.com.vn

2. Tên dự án: Nhà máy sản xuất bột thạch cao α, công suất 10.000 tấn/năm

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C: X
– Dự án liên doanh:  – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất bột thạch cao α, công suất 10.000 tấn/năm.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

 – Bên mời thầu: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP

 – Tên dự án: Nhà máy sản xuất bột thạch cao α, công suất 10.000 tấn/năm.

 – Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất bột thạch cao α, công suất 10.000 tấn/năm.

 – Nguồn vốn: Vốn Chủ đầu tư và vốn vay ngân hàng.

 – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi Quốc tế

 – Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ ngày 10 tháng 04 năm 2015 đến trước 09 giờ, ngày 25 tháng 05 năm 2015 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm bán HSMT: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Việt Lào, số 02 đường Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

 – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VND (Một triệu đồng) hoặc 50 USD (Năm mươi đô la Mỹ).

 – Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Việt Lào, số 02 đường Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

 – Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 25 tháng 05 năm 2015.

 –  Bảo đảm dự thầu: 8.000 USD (Tám ngàn đô la Mỹ).

Hình thức bảo đảm là thư bảo đảm (bản gốc) do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp trong nước phát hành hoặc do một Ngân hàng quốc tế phát hành và được xác nhận hoạt động bởi một trong bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam được Chủ đầu tư chấp thuận (Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam).  

          HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 5 năm 2015, tại Văn Phòng đại diện Công ty TNHH Việt Lào, Số 02 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh – Việt Nam.

          Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.