Kết quả đấu thầu dự án/ Công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015-2016

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

– Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

– Điện thoại: 0643.854457;     Fax: 0643.858312

– E-mail: Office@vms-south.vn

2. Tên dự án/ Công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015-2016

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

– Tên gói thầu: Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015-2016;

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (01 giai đoạn/ 02 túi hồ sơ;

– Giá gói thầu(Việt Nam đồng): 166.014.806.397  VNĐ

(Một trăm sáu mươi sáu tỷ, không trăm mười bốn triệu, tám trăm lẻ sáu nghìn, ba trăm chín mươi bẩy đồng)

– Giá trúng thầu(Việt Nam đồng): 165.733.579.065 VNĐ

(Một trăm sáu mươi lăm tỷ, bẩy trăm ba mươi ba triệu, năm trăm bẩy mươi chín nghìn, không trăm sáu mươi lăm đồng)

– Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai-Công ty TNHH Trục vớt Song Thương-Công ty TNHH Xây dựng và TM Tường Vy;

– Quyết định phê duyệt: Quyết định số 236/QĐ-CHHVN do Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt;

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2015-2016.