Mời Thầu: Cung ứng phân bón phục vụ chăm sóc vườn cây cao su kinh doanh năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

– Địa chỉ: Xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Việt Nam

– Điện thoại: 0977.416.700 (gặp Mr Lịch) /Fax: (059) 3790024

– Email: tronglich.eco@gmail.com

2. Tên dự án: Cung cấp phân vô cơ

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C: X
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
   – Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Cung ứng phân bón phục vụ chăm sóc vườn cây cao su kinh doanh năm 2015.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

 – Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

 – Tên dự án: Cung cấp phân vô cơ.

 – Tên gói thầu: Cung ứng phân bón phục vụ chăm sóc vườn cây cao su kinh doanh năm 2015.

 – Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh cao su.

 – Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 – Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 11/4/2015 đến hết ngày 21/4/2015 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế hoạch Vật tư –  Công ty TNHH MTV Cao su Chư PrôngXã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Việt Nam.

 – Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 VND (Năm trăm ngàn đồng)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty TNHH MTV Cao su Chư PrôngXã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Việt Nam.

 – Thời điểm đóng thầu: 08 giờ ngày 22 tháng 04 năm 2015.

 –  Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm là thư bảo đảm (bản gốc) do một Ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.  

          HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 4 năm 2015, tại Văn Phòng Công ty TNHH MTV Cao su Chư PrôngXã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Việt Nam.

          Công ty TNHH MTV Cao su Chư kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.