Mời Thầu: Xây dựng công trình Nhà hiệu bộ Trường THCS Lê Đình Chinh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ủy ban nhân dân xã Long Sơn

– Địa chỉ: xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

– Điện thoại: DĐ: 0984.75.76.77 Gặp anh Hà.

2. Tên dự án: Trường THCS Lê Đình Chinh, Hạng mục: Nhà hiệu bộ Trường THCS Lê Đình Chinh

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:             – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm B:                       – Dự án thuộc nhóm C: X    

– Dự án liên doanh:                            – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4. Tên Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil

5. Tên Đại diện Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Long Sơn

6. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Gói thầu xây dựng công trình Trường THCS Lê Đình Chinh, Hạng mục: Nhà hiệu bộ Trường THCS Lê Đình Chinh

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Long Sơn.

– Tên gói thầu: Gói thầu xây dựng công trình Trường THCS Lê Đình Chinh, Hạng mục: Nhà hiệu bộ Trường THCS Lê Đình Chinh.

– Tên dự án: Trường THCS Lê Đình Chinh, Hạng mục: Nhà hiệu bộ Trường THCS Lê Đình Chinh.

– Nguồn vốn: Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới; theo công văn số 3213/UBND-KTTC ngày 01/08/2014 của UBND tỉnh Đăk Nông.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2015 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại trụ sở UBND xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

– Điện thoại: DĐ: 0984.75.76.77 Gặp anh Hà.

– Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu là: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: tại trụ sở UBND xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2015.

– Bảo đảm dự thầu: 16.016.000 VNĐ (Mười sáu triệu không trăm mười sáu ngàn đồng), bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2015, tại trụ sở UBND xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Ủy ban nhân dân xã Long Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.