Mời Thầu: Mua hệ thống nội soi dạ dày

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Phòng quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Trị

– Địa chỉ: Số 38, Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

– Điện thoại/Fax: 053 3854881; Fax : 0533 854881;

– Email: linhpkcb@gmail.com

2. Tên dự án: Mua hệ thống nội soi dạ dày

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C: X
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác:

 4. Tên chủ đầu tư:  Phòng Quản lý sức khỏe Cán bộ tỉnh Quảng Trị

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua hệ thống nội soi dạ dày

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên Bên mời thầu: Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng trị.

 – Tên gói thầu: Mua hệ thống nội soi dạ dày.

 – Tên dự án:Mua hệ thống nội soi dạ dày.

 – Nguồn vốn:Ngân sách nhà nước và nguồn viện phí.

 – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

 – Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ, ngày 01 tháng 6 năm 2015 đến trước 7 giờ, ngày 15 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý sức khỏe Cán bộ tỉnh Quảng Trị. ĐT: 0533854881, Fax: 0533854881.

 – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng Việt Nam)

 – Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản lý sức khỏe Cán bộ – 38, Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 – Thời điểm đóng thầu: Trước 7 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2015.

 – Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 VNĐ (Bốn triệu đồng Việt Nam).

   HSDT sẽ được mở công khai vào 7 giờ (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 6 năm 2015, tại Phòng Quản lý sức khỏe Cán bộ tỉnh Quảng Trị, Số 38, Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

  Phòng Quản lý sức khỏe Cán bộ tỉnh Quảng Trị kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.