Mời Thầu: Mua sắm đàn Organ phục vụ giảng dạy

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn

– Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

– Điện thoại: (056) 3861283-Fax:(056) 3861283-Email: vanthu32@ gmail.com.

2. Tên dự án: Mua sắm đàn Organ phục vụ giảng dạy

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:        x
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

4. Tên chủ đầu tư:  Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:  Mua sắm đàn Organ phục vụ giảng dạy

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

 – Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn.

 – Tên gói thầu: Mua sắm đàn Organ phục vụ giảng dạy.

 – Tên dự án: Mua sắm đàn Organ phục vụ giảng dạy.

 – Nguồn vốn: Chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục.

 – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

 – Thời gian phát hành HSYC: Từ 8 giờ, ngày 25 tháng 5 năm 2015 đến trước 08 giờ 30, ngày 09 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm phát hành HSYC: Đường Trần Hưng Đạo, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

 – Giá bán: 01 bộ hồ sơ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

 – Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn.

 – Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 09 tháng 6 năm 2015.

   HSĐX sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 6 năm 2015, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn, Đường Trần Hưng Đạo, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.