Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị Y tế

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện – Thị trấn Thanh Miện – Tỉnh Hải Dương

– Địa chỉ: Số 04 đường Nguyễn Lương Bằng – Thị trấn Thanh Miện – Tỉnh Hải Dương – Việt Nam

– Điện thoại: (0320) 3735571 /Fax: (0320) 39.3735571

– Email: lanhdvn2010@gmail.com

2. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm trang thiết bị Y tế cho trung tâm Y tế huyện Thanh Miện năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

 – Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện

 – Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Y tế cho trung tâm Y tế huyện Thanh Miện năm 2015

 – Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp Y tế năm 2015

 – Hình thức đấu thầu: Mời chào hàng cạnh tranh (trong nước)

 – Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ ngày 29 tháng 05 năm 2015 đến trước 09 giờ, ngày 05 tháng 06 năm 2015 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm bán HSMT: phòng hành chính tổng hợp trung tâm Y tế huyện Thanh Miện

 – Giá bán 1 bộ HSMT: 5.00.000 VND (Năm trăm ngàn đồng).

 – Địa chỉ nhận HSDT: Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện – Thị trấn Thanh Miện – Tỉnh Hải Dương

 – Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 05 tháng 06 năm 2015.

 –  Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng).

        Hình thức bảo đảm bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm (bản gốc) do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp trong nước phát hành hoặc do một Ngân hàng quốc tế phát hành và được xác nhận hoạt động bởi một trong bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam được Chủ đầu tư chấp thuận (Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam).  

          HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 6 năm 2015 tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện – Thị trấn Thanh Miện – Tỉnh Hải Dương.

           Trung tâm Y tế huyện Thanh Miệnkính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.