Mời Thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

– Địa chỉ: TT Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

– Điện thoại:

2. Tên dự án: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã năm 2015

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia:– Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B:– Dự án thuộc nhóm C:        x
– Dự án liên doanh:– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

4. Tên chủ đầu tư:  Công an huyện Phú Thiện

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

 – Tên Bên mời thầu: Công an huyện Phú Thiện

 – Tên gói thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã năm 2015

 – Tên dự án: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã năm 2015

 – Nguồn vốn: Ngân sách huyện phân bổ đầu năm 240.000.000 đồng theo Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND huyện Phú Thiện về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên và giao nhiệm vụ thu năm 2015 cho các đơn vị dự toán

 – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

 – Thời gian phát hành HSYC: Từ 8 giờ, ngày 25 tháng 5 năm 2015 đến trước 08 giờ 30, ngày 09 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm phát hành HSYC: TT Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

 – Giá bán: 01 bộ hồ sơ : 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

 – Địa chỉ nhận HSĐX: Công an huyện Phú Thiện

 – Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 09 tháng 6 năm 2015.

      HSĐX sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 6 năm 2015, tại Công an huyện Phú Thiện, Thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

     Công an huyện Phú Thiện, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.