Mời Thầu: xây lắp công trình Nâng cấp, cải tạo trạm Y tế Tả Phìn – Sìn Hồ – Lai Châu

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

– Địa chỉ: Phường Đông Phong – thành phố Lai Châu – tỉnh Lai Châu

– Điện thoại: 02313876702            Fax: 02313876916

2. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo trạm Y tế xã Tả Phìn – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu

3. Loại dự án

– Dự án quan trọng quốc gia:                                  – Dự án thuộc nhóm A

– Dự án thuộc nhóm B                                             – Dự án thuộc nhóm C: X

– Dự án liên doanh                                       – Hợp đồng hợp tác kinh doanh

4. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lai Châu

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu xây lắp công trình Nâng cấp, cải tạo trạm Y tế xã Tả Phìn – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Nâng cấp, cải tạo trạm Y tế xã Tả Phìn – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu

– Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo trạm Y tế xã Tả Phìn – huyện Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu

– Nguồn vốn: Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ EU và các nguồn vốn hợp pháp khác

– Hình thức đầu thầu: Đấu thầu rộng rãi

– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2015  đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 24  tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị

– Điện thoại: 02313606898            Fax: 02313793896

– Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 24 /6 /2015.

– Bảo đảm dự thầu: 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng)

– HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút ngày  24/6/2015 tại hội trường ban quản lý dự án Sở Y tế tỉnh Lai Châu

            Sở Y tế tỉnh Lai Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.