Mời Thầu: Cung cấp phân bón chăm sóc vườn cây cao su

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

– Địa chỉ: Xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Việt Nam

– Điện thoại: 0977.416.700 (gặp Mr Lịch) /Fax: (059) 3790024

– Email: tronglich.eco@gmail.com

2. Tên dự án: Cung cấp phân bón chăm sóc vườn cây cao su

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung cấp phân bón

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

 – Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

 – Tên dự án: Cung cấp phân bón chăm sóc vườn cây cao su.

 – Tên gói thầu: Cung cấp phân bón.

 – Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh cao su.

 – Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

 – Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30 phút, ngày 10/6/2015 đến hết ngày 17/6/2015 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch Vật tư –  Công ty TNHH MTV Cao su Chư PrôngXã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Việt Nam.

 – Giá bán 1 bộ HSYC:   0 VND (Không đồng)

– Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty TNHH MTV Cao su Chư PrôngXã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Việt Nam.

 – Thời điểm đóng thầu: 08 giờ ngày 18 tháng 06 năm 2015.

            HSĐX sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 18 tháng 6 năm 2015, tại Văn Phòng Công ty TNHH MTV Cao su Chư PrôngXã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Việt Nam.

            Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.