Mời Thầu: Mua sắm thiết bị dạy học cấp Tiểu học và trung học cơ sở

    A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn

– Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

– Điện thoại: (056) 3861283-Fax:(056) 3861283-Email: vanthu32@ gmail.com.

2. Tên dự án: Thiết bị dạy học cấp Tiểu học và trung học cơ sở.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:        x
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Mua sắm thiết bị  dạy học cấp Tiểu học và trung học cơ sở.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn.

 – Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị  dạy học cấp Tiểu học và trung học cơ sở.

 – Tên dự án:

 – Nguồn vốn: Chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục.

 – Hình thức đấu thầu: rộng rãi  trong nước

 – Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2015 đến trước 08 giờ 30, ngày 30 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm bán HSMT: Đường Trần Hưng Đạo, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

 – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

 – Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn.

 – Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 30 tháng 6 năm 2015.

 – Bảo đảm dự thầu:  6.300.000 đồng (Sáu triệu ba trăm ngàn đồng)

– Hình thức bảo đảm: Tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng.

 – HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 30 tháng 6 năm 2015, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn, Đường Trần Hưng Đạo, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.