Mời Thầu: Gói thầu Thi công xây lắp đường giao thông tại tỉnh Sơn La

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA di dân TĐC huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

– Địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La;

– Điện thoại/Fax/E-mail:

         + Điện thoại: 0223.833.698; + Số Fax: 0223.833.035;

          + Email: xaydungcobanquynhnhai@gmail.com;

2. Tên dự án: Đường giao thông đến điểm TĐC Huổi Pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La (khối lượng sau thanh lý hợp đồng)

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

 

 

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C: X

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu Thi công xây lắp

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU: 

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án di dân TĐC huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

– Tên dự án: Đường giao thông đến điểm TĐC Huổi Pha, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. – Nguồn vốn: Di dân Tái định cư Thủy điện Sơn La.

– Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước. – Thời gian bán HSMT: Từ 10 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 7 năm 2015 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 8 năm 2015.

– Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý dự án di dân TĐC huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

– Địa chỉ nhận HSDT:

         + Ban quản lý dự án di dân TĐC huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

         + Địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

– Thời điểm đóng thầu: 10h giờ 00 phút, ngày 06 tháng 8 năm 2015.

– Bảo đảm dự thầu:

         + Số tiền: 665.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

         + Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng.

         + Hình thức bảo đảm: Bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 06 tháng 8 năm 2015, tại Ban quản lý dự án di dân TĐC huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai.

         Ban quản lý dự án di dân TĐC huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.