Mời Thầu: Mua sắm thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý nợ

 

  • Gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý nợ.
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nuớc.
  • Bên mời thầu: Cục Quản lý  nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài/chính.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 27/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa Điểm: Phòng 303, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, 28 Trần Hung Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Điện thoại: 04.22202828 (máy lẻ 3009,- 3049);  Fax: 04.22202868.
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn).
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 27/07/2015.