Mời Thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị đào tạo nghề trọng điểm năm 2015

  • Gói thầu:

                   –  Tài sản, thiết bị dạy nghề công nghệ ô tô;

                   –  Tài sản, thiết bị dạy nghề điện công nghiệp.

  • Thuộc dự án: Mua sắm tài sản, thiết bị đào tạo nghề trọng điểm năm 2015.
  • Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia.
  • Bên mời thầu: Cơ sở Sơn Tây – Trường Đại học Lao động – Xã hội.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 15/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 25/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Cơ sở Sơn Tây – Trường Đại học Lao động – Xã hội, phố Hữu Nghị, phuờng Xuân Khanh, thị xã  Sơn Tây, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: (04) 33838364;  Fax: (04) 33838541.
  • Giá bán: 1.000.000 đồng/bộ (Bằng chữ: Một triệu đồng/ bộ).
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 25/07/2015.