Mời chào hàng: Mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn Quỹ PTHĐSN cho trung tâm vùng 1

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

– Địa chỉ: số 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng

–  Điện thoại: 

2. Tên gói thầu: 

–  Gói thầu 1: Cung cấp dịch vụ sửa chữa tủ ấm nuôi cấy vi sinh vật 

–  Gói thầu 2. Mua sắm Micropipet 8 kênh        

3. Tên dự án: Mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn Quỹ PTHĐSN cho trung tâm vùng 1

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

  • Gói thầu:

–  Gói thầu 1: Cung cấp dịch vụ sửa chữa tủ ấm nuôi cấy vi sinh vật 

–  Gói thầu 2. Mua sắm Micropipet 8 kênh        

  •  Thuc D Án: Mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn Quỹ PTHĐSN cho trung tâm vùng 1.
  • Ngun vốn: Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp.
  • Bên mi thu: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1.
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
  • Thi gian phát hành bn YCBG: từ 18 giờ 00 ngày 09/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 21/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1, số 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng.
  • Giá bán: 0 đồng.
  • Hạn cuối nhận YCBG: 08 giờ 00 ngày 21/07/2015.