Mời chào hàng: Sửa chữa, thay thế bộ lọc hơi cho 04 tủ hút ESCO và BS 120

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

– Địa chỉ: số 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng.

–  Điện thoại:                                                      Fax:

2. Tên gói thầu: Sửa chữa, thay thế bộ lọc hơi cho 04 tủ hút ESCO và BS 120

3. Tên dự án: Mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn Quỹ PTHĐSN cho trung tâm vùng 1

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

  • Gói thu: Sửa chữa, thay thế bộ lọc hơi cho 04 tủ hút ESCO và BS 120.
  • Thuc D Án : Mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn Quỹ PTHĐSN cho trung tâm vùng 1.
  • Ngun vn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
  • Bên mi thu: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1.
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
  • Thời gian phát hành bản YCBG: từ 18 giờ 20 ngày 09/07/2015 đến 10 giờ 00 ngày 21/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa Điểm: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1, số 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng.
  • Giá bán: 0 đồng.
  • Hạn cuối nhận YCBG: 10 giờ 00 ngày 21/07/2015.