Mời chào hàng: Mua cây giống

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Trong tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Ninh

– Địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

–  Điện thoại: 0333.835598; Fax 0333.835598.

2. Tên gói thầu: Mua cây giống

3. Tên dự án: Mô hình trồng cây Chùm ngây (Moringa Oleitera) tại huyện Ba Chẽ và thành Phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015-2016.

4. Chủ đầu tư: Trong tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Ninh

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Mua cây giống.
  • Thuc D Án : Mô hình trồng cây Chùm ngây (Moringa Oleitera) tại huyện Ba Chẽ và thành Phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015-2016.
  • Ngun vn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Chương trình xây dựng nông thôn mới.
  • Bên mi thu: Trong tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Ninh.
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 16 giờ 00 ngày 24/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Trong tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Ninh, Cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  • Điện thoại: 0333.835598; Fax 0333.835598.
  • Giá bán: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 24/07/2015.