Mời chào hàng: Tổ chức chương trình học tập kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp kết hợp tham quan du lịch cho khách hàng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

– Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

–  Điện thoại: 0351.3849 129; Fax: 0351.3535 755.

2. Tên gói thầu: Tổ chức chương trình học tập kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp kết hợp tham quan du lịch cho khách hàng là các Nhà phân phối xi măng Vicem Bút Sơn và khách nội bộ Công ty tại Australia

3. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

  • Gói thu: Tổ chức chương trình học tập kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp kết hợp tham quan du lịch cho khách hàng là các Nhà phân phối xi măng Vicem Bút Sơn và khách nội bộ Công ty tại Australia.
  • Ngun vn: vốn sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.
  • Bên mi thu: Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 09 giờ 30 ngày 24/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Xí nghiệp tiêu thụ – Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
  • Điện thoại: 0351.3849 129; Fax: 0351.3535 755.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 30 ngày 24/07/2015.