Mời chào hàng:Mua sắm vật liệu nhựa polyester đánh dấu tàu cá

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Chi cục Thủy sản Đà Nẵng

– Địa chỉ: Số 43-45, đường Thanh Sơn, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

–  Điện thoại: 05113.532419; Fax: 05113.824908

2. Tên gói thầu: 

Gói thầu 1: Mua sắm vật liệu nhựa polyester đánh dấu tàu cá (Số lượng: 519 m2)

3. Tên dự án: Mua sắm vật liệu nhựa polyester đánh dấu tàu cá

4. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy sản Đà Nẵng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

  • Gói thầu: Gói thầu 1: Mua sắm vật liệu nhựa polyester đánh dấu tàu cá (Số lượng: 519 m2).
  • Thuc D Án : Mua sắm vật liệu nhựa polyester đánh dấu tàu cá.
  • Ngun vn: Nguồn mua sắm tập trung ngân sách năm 2015.
  • Bên mi thu: Chi cục Thủy sản Đà Nẵng.
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 24/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Chi cục Thủy sản Đà Nẵng, số 43-45, đường Thanh Sơn, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  • Điện thoại: 05113.532419; Fax: 05113.824908.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 24/07/2015.