Mời chào hàng: Cung cấp thiết bị âm thanh, ánh sáng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Trung tâm Thông tin – Tư vấn – Dịch vụ Tài chính Tiền Giang

– Địa chỉ: số 40, Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

–  Điện thoại: (073). 3872.797; Fax: (073). 3975.323.

2. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị âm thanh, ánh sáng

3. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin – Tư vấn – Dịch vụ Tài chính Tiền Giang

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

  • Gói thu: Cung cấp thiết bị âm thanh, ánh sáng.
  • Ngun vốn: Nguồn kinh phí tạm ứng từ tồn quỹ ngân sách huyện năm 2015.
  • Bên mi thu: Trung tâm Thông tin – Tư vấn – Dịch vụ Tài chính Tiền Giang.
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 21/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 29/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Tư vấn – Dịch vu Tài chính Tiền Giang, số 40, Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
  • Điện thoại: (073). 3872.797; Fax: (073). 3975.323.
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 29/07/2015.