Mời chào hàng: Dịch vụ sửa chữa, thay thế thiết bị cho UPS MGM Galaxy 5000, 80KVA Tòa nhà Bộ máy Điều hành Vietsovpetro

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Ban Đời Sống Nhà ở và Văn Phòng Làm Việc thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro

– Địa chỉ: 02-Pasteur-Phường 7, TP. Vũng Tàu

–  Điện thoại:  064 3839871/máy lẻ: 8455         Di động: 0973.225.407 (Mr.Nguyên)

2. Tên gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, thay thế thiết bị cho UPS MGM Galaxy 5000, 80KVA Tòa nhà Bộ máy Điều hành Vietsovpetro

3. Tên dự án: Dịch vụ sửa chữa, thay thế thiết bị cho UPS MGM Galaxy 5000, 80KVA Tòa nhà Bộ máy Điều hành Vietsovpetra

4. Chủ đầu tư: Ban Đời Sống Nhà ở và Văn Phòng Làm Việc thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

  • Gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, thay thế thiết bị cho UPS MGM Galaxy 5000, 80KVA Tòa nhà Bộ máy Điều hành Vietsovpetro.
  • Thuc D Án: Dịch vụ sửa chữa, thay thế thiết bi cho UPS MGM Galaxy 5000, 80KVA Tòa nhà Bộ máy Điều hành Vietsovpetra.
  • Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất của Liên Doanh Việt- Nga Vietsovpetro.
  • Bên mi thu: Ban Đời Sống Nhà ở và Văn Phòng Làm Việc thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro.
  • Hình thúc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 27/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng Kinh tế – Thuơng mại – Dịch vụ – Ban Đời Sống Nhà ở và Văn Phòng Làm Việc thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro, 02-Pasteur-Phường 7, TP. Vũng Tàu;

         Điện thoại: 064 3839871/máy lẻ: 8455         Di động: 0973.225.407 (Mr.Nguyên)

  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).
  • Hn cui nhn HSĐX: 09 giờ 00 ngày 27/07/2015.