Mời Thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin Thị trường điện Tổng công ty Phát điện 1

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Tổng công ty Phát điện 1

– Địa chỉ: Khu 6, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

–  Điện thoại:  (0332) 213184 – 0913.502.377.

2. Tên gói thầu: 

Gói thầu số 3: 

3. Tên dự án: Đầu tư hệ thống thông tin nội bộ, hệ thống hội nghị truyền hình và hệ thống thông tin thị trường điện của EVNGENC01

4. Chủ đầu tư: Tổng công ty Phát điện 1

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin Thị trường điện Tổng công ty Phát điện 1.
  • Thuc D Án: Đầu tư hệ thống thông tin nội bộ, hệ thống hội nghị truyền hình và hệ thống thông tin thị trường điện của EVNGENC01.
  • Ngun vn: Khấu hao cơ bản Tổng công ty Phát điện 1.
  • Bên mi thu: Tổng công ty Phát điện 1.
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thi gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 16/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 31/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Ban Kỹ thuật Sản xuất, Tổng công ty Phát điện 1,

           Khu 6, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

           Điện thoại: (0332) 213184 – 0913.502.377.

  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 31/07/2015.