Mời chào hàng: Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét cho trụ sở làm việc

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Cục thuế thành phố Hải Phòng

– Địa chỉ: Số 6 Đà Nẵng, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

–  Điện thoại: 0313.836095

2. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét cho trụ sở làm việc Cục thuế và các Chi cục thuế trực thuộc Cục thuế thành phố Hải Phòng

3. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Cục thuế thành phố Hải Phòng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

Gói thu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét cho trụ sở làm việc Cục thuế và các Chi cục thuế trực thuộc Cục thuế thành phố Hải Phòng.

Ngun vn: Nguồn kinh phí Tổng cục thuế giao năm 2015.

Bên mi thu: Cục thuế thành phố Hải Phòng.

Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh.

Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 16/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 23/07/2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Cục thuế thành phố Hải Phòng, Số 6 Đà Nẵng, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0313.836095

Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)

Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 23/07/2015.