Mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Cục thuế thành phố Hải Phòng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Cục thuế thành phố Hải Phòng

– Địa chỉ: Số 6 Đà Nẵng, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

–  Điện thoại: 0313.836095

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Cục thuế thành phố Hải Phòng

3. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Cục thuế thành phố Hải Phòng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

  • Gói thu: Cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại Cục thuế thành phố Hải Phòng.
  • Ngun vn: Nguồn kinh phí Tổng cục thuế giao năm 2015.
  • Bên mi thu: Cục thuế thành phố Hải Phòng.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 16/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 23/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Cục thuế thành phố Hải Phòng, Số 6 Đà Nẵng, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

         Điện thoại: 0313.836095.

  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 23/07/2015.