Mời chào hàng: Mua sắm trang phục cho cán bộ, chiến sĩ dân quân nòng cốt đợt 2 năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai

– Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, P. Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

–  Điện thoại: (059).3825945 ; (069)733126.

2. Tên gói thầu: Mua sắm trang phục cho cán bộ, chiến sĩ dân quân nòng cốt đợt 2 năm 2015

3. Tên dự án: Mua sắm trang phục cho cán bộ, chiến sĩ dân quân nòng cốt đợt 2 năm 2015

4. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

  • Gói thầu: Mua sắm trang phục cho cán bộ, chiến sĩ dân quân nòng cốt đợt 2 năm 2015.
  • Thuộc Dự Án: Mua sắm trang phục cho cán bộ, chiến sĩ dân quân nòng cốt đợt 2 năm 2015.
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
  • Bên mời thầu: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 16/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 24/07/2015 (trong giờ hành chính).
  •  Địa điểm: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai – Đường Phạm Văn Đồng, P. Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

          Điện thoại: (059).3825945 ; (069)733126.

  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 24/07/2015.