Mời Chào hàng: Báo cáo đề tài tổng điều tra, biên tập và xuất bản sách văn hóa phi vật thể

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng

– Địa chỉ: Số 04 Hùng Vương, Phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Báo cáo đề tài tổng điều tra, biên tập và xuất bản sách văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng – giai đoan 2012-2015

4. Chủ đầu tư: Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng

5. Tên gói thầu: Báo cáo đề tài tổng điều tra, biên tập và xuất bản sách văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng – giai đoạn 2012-2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thu: Báo cáo đề tài tổng điều tra, biên tập và xuất bản sách văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng – giai đoạn 2012-2015.
  • Thuc Dự án : Báo cáo đề tài tổng điều tra, biên tập và xuất bản sách văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng – giai đoan 2012-2015.
  • Ngun vn: Ngân sách tỉnh năm 2015 (theo Quyết định số 133/QĐ-SVHTTDL, ngày 6/4/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Sóc Trăng).
  • Bên mi thu: Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng.
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 16/07/2015 đến 16 giơ 00 ngày 22/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Số 04 Hùng Vương, Phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 22/07/2015.