Mời Chào hàng: Mua sắm thiết bị vệ sinh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an tỉnh Ninh Bình

– Địa chỉ: Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình;

–  Điện thoại: (0303) 870953.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Ninh Bình

5. Tên gói thầu: Mua sắm tài sản, hàng hóa bổ sung số 05: Thiết bị vệ sinh

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua sắm tài sản, hàng hóa bổ sung số 05: Thiết bị vệ sinh.
  • Ngun vn: vốn của Bộ Công an cấp.
  • Bên mi thu: Công an tỉnh Ninh Bình.
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 00 ngày 16/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Công an tinh Ninh Bình – Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
  • Điện thoại: (0303) 870953.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 23/07/2015.