Mời Chào hàng: Trạm cân điện tử 100 tấn tĩnh trọn bộ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc – Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại

– Địa chỉ: khu 7B, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Trạm cân ô tô điện tử 100 tấn tĩnh trọn bộ

4. Chủ đầu tư: Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc – Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại

5. Tên gói thầu: Trạm cân điện tử 100 tấn tĩnh trọn bộ, Số lượng: 01 trạm, mới 100%

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Trạm cân điện tử 100 tấn tĩnh trọn bộ, Số lượng: 01 trạm, mới 100%.
  • Thuc Dự án : Trạm cân ô tô điện tử 100 tấn tĩnh trọn bộ.
  • Ngun vn: Vốn vay thương mại.
  • Bên mi thu: Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc – Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại.
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
  • Thi gian phát hành bán YCBG: từ 13 giờ 57 ngày 09/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 17/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch Đầu tư và XDCB, Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại, khu 7B, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
  • Giá bán: 0 đồng.
  • Hạn cuối nhận YCBG: 08 giờ 30 ngày 17/07/2015.