Mời Chào hàng: Mua tinh đông lạnh và dụng cụ phôi giống để thụ tinh nhân tạo bò

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Bình Định

– Địa chỉ: 35 Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

–  Điện thoại: 056 3813537; Fax: 056 3813536.

2. Tên dự án: Kinh phí hỗ trợ phát triển đàn bò – năm 2015

4. Chủ đầu tư: Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Bình Định

5. Tên gói thầu: Mua tinh đông lạnh và dụng cụ phôi giống để thụ tinh nhân tạo bò ở 56 xã trong số 69 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thu: Mua tinh đông lạnh và dụng cụ phôi giống để thụ tinh nhân tạo bò ở 56 xã trong số 69 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.
  • Thuc Dự án: Kinh phí hỗ trợ phát triển đàn bò – năm 2015.
  • Ngun vốn: Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015 đã giao dự toán cho Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Binh Định tại Quyết định số 1259/QĐ-SNN ngày 27/4/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.
  • Bên mi thu: Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Bình Định.
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 16/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Bình Định, 135 Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
  • Điện thoại: 056 3813537; Fax: 056 3813536.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 23/07/2015.