Mời Chào hàng: Cung cấp Ống chuyển tải D200

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre

– Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tp Bến Tre;

–  Điện thoại: 075.38554238, Fax: 075.3827781.

2. Tên dự án: Mạng lưới cấp nước huyện Giồng Trôm

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre

5. Tên gói thầu: Ống chuyển tải D200

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thu: Ống chuyển tải D200.
  • Thuc Dự án: Mạng lưới cấp nước huyện Giồng Trôm.
  • Ngun vn: Đầu tư phát triển của doanh nghiệp & vốn vay Ngân hàng TMCP Viettinbank.
  • Bên mi thu: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre.
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 15 giờ 00 ngày 24/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng Kế toán, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bến Tre, 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tp Bến Tre.
  • Điện thoại: 075.38554238, Fax: 075.3827781.
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 15 giờ 00 ngày 24/07/2015.