Mời Thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình

– Địa chỉ: đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình;

–  Điện thoại:  (036) 3745416; Fax: (036) 3748263.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 4:

Mua sắm, lắp đặt thiết bị sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Gói thầu số 4: Mua sắm, lắp đặt thiết bị sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng.
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
  • Bên mi thu: Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình.
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 27/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, đường Võ Nguyên Giáp, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
  • Điện thoại: (036) 3745416; Fax: (036) 3748263.
  • Giá bán: 2.000.000 đồng  (Bằng chữ: Hai triệu đồng).
  • Thi đim đóng thu: 09 giờ 00 ngày 27/07/2015.