Mời chào hàng: Thức ăn tôm thẻ

A. THÔNG TIN CHUNG:

  1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Long An

  – Địa chỉ:  Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

  – Điện thoại/Fax/E-mail : 0723.826432/0723.831432/ttknlongan@gmail.com

  1. Tên dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGap
  2. Loại dự án:
– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

x

  1. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến nông Long An
  2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Thức ăn tôm thẻ
  3. Gói thầu này chỉ dành cho nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ (theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp) tham gia đấu thầu.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

– Tên Bên mời thầu:Trung tâm Khuyến nông Long An.

– Tên gói thầu: Thức ăn tôm thẻ.

– Tên dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGap.

– Nguồn vốn: Kinh phí Khuyến nông Trung ương.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng:  từ 7 giờ 30, ngày 20 tháng 7 năm 2015 đến trước 14 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2015  (trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát hành HSYC: Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 0723.826432;  fax : 0723.831432.

– Địa chỉ nhận hồ sơ báo giá: Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An (trong giờ hành chính).

– Thời điểm đóng thầu:  Vào lúc 14 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 7 năm 2015.

– Hồ sơ báo giá sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 7 năm 2015, tại Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Trung tâm Khuyến nông Long An sẽ thông báo trực tiếp đến đơn vị được chọn làm nhà cung cấp. Các hồ sơ không được chọn sẽ không hoàn lại./.