Mời Chào hàng: Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Tiên Dương

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường THCS Tiên Duơng

– Địa chỉ: huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Tiên Dương

4. Chủ đầu tư: Trường THCS Tiên Duơng

5. Tên gói thầu: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).
  • Thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Tiên Dương.
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện.
  • Bên mời thầu: Trường THCS Tiên Duơng.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 16 giờ 00 ngày 24/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Trường THCS Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 24/07/2015.