Mời Thầu: Xây lắp công trình Trạm Y tế An Khánh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã An Khánh

– Địa chỉ:  thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (043) 3845148.

2. Tên dự án: Trạm Y tế An Khánh

4. Chủ đầu tư: UBND xã An Khánh

5. Tên gói thầu: Gói 6: Xây lắp công trình Trạm Y tế An Khánh

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói 6: Xây lắp công trình Trạm Y tế An Khánh.
  • Thuộc Dự án: Trạm Y tế An Khánh.
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện, Ngân sách xã và các nguồn huy động khác.
  • Bên mời thầu: UBND xã An Khánh.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nuớc.
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 27/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: UBND xã An Khánh, thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: (043) 3845148.
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 27/07/2015.