Mời Thầu: Cung cấp Mạch vòng 35kV cấp điện cho huyện Chương Mỹ từ trạm 110kV Thanh Oai

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Điện lực Chương Mỹ

– Địa chỉ: số 38 Khu Yên Sơn, TT. Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 04.22631608; Fax: 04.33866077.

2. Tên dự án: Mạch vòng 35kV cấp điện cho huyện Chương Mỹ từ trạm 110kV Thanh Oai

4. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Chương Mỹ

5. Tên gói thầu:  Mạch vòng 35kV cấp điện cho huyện Chương Mỹ từ trạm 110kV Thanh Oai

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mạch vòng 35kV cấp điện cho huyện Chương Mỹ từ trạm 110kV Thanh Oai.
  • Thuộc Dự án: Mạch vòng 35kV cấp điện cho huyện Chương Mỹ từ trạm 110kV Thanh Oai.
  • Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại.
  • Bên mời thầu: Công ty Điện lực Chương Mỹ.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nuớc.
  • Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 27/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Phòng Quản lý ĐTXD – Công ty Điện lực Chương Mỹ, số 38 Khu Yên Sơn, TT. Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 04.22631608; Fax: 04.33866077.
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 27/07/2015.