Mời Chào hàng: Cung cấp dịch vụ cập nhật phần mềm và bảo hành thiết bị cho Hệ thống Bảo mật

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

– Địa chỉ: Số 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

5. Tên gói thầu: Dịch vụ cập nhật phần mềm và bảo hành thiết bị cho Hệ thống Bảo mật của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Dịch vụ cập nhật phần mềm và bảo hành thiết bị cho Hệ thống Bảo mật của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội năm 2015.
  • Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
  • Bên mời thầu: Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 14 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 24/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Số 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 24/07/2015.