Mời Chào hàng: Mua mới 02 UPS APC 20KVA cho Phòng máy chủ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm tin học – Văn phòng Chính Phủ

– Địa chỉ: số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội;

–  Điện thoại: 080 48911; Fax: 080 48128.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Trung tâm tin học – Văn phòng Chính Phủ

5. Tên gói thầu: Mua mới 02 UPS APC 20KVA cho Phòng máy chủ (tại Số 1 Hoàng Hoa Thám) của Trung tâm Tin học

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: 

  • Gói thầu: Mua mới 02 UPS APC 20KVA cho Phòng máy chủ (tại Số 1 Hoàng Hoa Thám) của Trung tâm Tin học.
  • Ngun vn: Ngân sách nhà nước.
  • Bên mi thu: Trung tâm tin học – Văn phòng Chính Phủ.
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 15 giờ 00 ngày 24/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Trung tâm tin học – Văn phòng Chính Phủ, số 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
  • Điện thoại: 080 48911; Fax: 080 48128.
  • Giá bán: 0 đồng.
  • Hạn Cuối nhận HSĐX: 15 giờ 00 ngày 24/07/2015.