Mời Thầu: Mua sắm phòng máy vi tính trang bị cho các đơn vị trường học

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH Xây dựng Tư vấn Thiết kế Minh Hà

– Địa chỉ: 31/18A Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng Tư vấn Thiết kế Minh Hà

5. Tên gói thầu: Mua sắm phòng máy vi tính trang bị cho các đơn vị trường học

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm phòng máy vi tính trang bị cho các đơn vị trường học;
  • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;
  • Bên mời thầu: Công ty TNHH Xây dựng Tư vấn Thiết kế Minh Hà;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 10 giờ 00 ngày 20/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: 31/18A Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, Hồ Chí Minh;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 20/08/2015.