Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị phục vụ thực tập

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Học viện Quân y

– Địa chỉ: số 160 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội;

–  Điện thoại: 043 688 4203.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Học viện Quân y

5. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ thực tập

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ thực tập;
  • Nguồn vốn: Kinh phí năm 2015;
  • Bên mời thầu: Học viện Quân y;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 30/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Học viện Quân y, số 160 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội;
  • Điện thoại: 043 688 4203;
  • Giá bán: 0 đồng;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 30/07/2015.