Mời thầu: Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

– Địa chỉ: Ngõ 135 Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 37368315 (máy lẻ 11), Fax: (04) 37368319.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

5. Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký lưu hành chính thức, bổ sung quy cách đóng gói hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn” và phần mềm dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng”

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký lưu hành chính thức, bổ sung quy cách đóng gói hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn” và phần mềm dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng”;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
  • Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ 00 ngày 21/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 31/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: P201, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, Ngõ 135 Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 37368315 (máy lẻ 11), Fax: (04) 37368319;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 31/07/2015.