Mời Chào hàng: Mua sắm thiết bị công trình Bể bơi – Học viện Biên phòng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Học viện Biên phòng

– Địa chỉ: phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Bể bơi – Học viện Biên phòng

4. Chủ đầu tư: Học viện Biên phòng

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 3:

Mua sắm thiết bị công trình: Bể bơi – Học viện Biên phòng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

Gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị công trình: Bể bơi – Học viện Biên phòng;

Thuộc dự án: Bể bơi – Học viện Biên phòng;

Nguồn vốn: Ngân sách quốc phòng thường xuyên;

Bên mời thầu: Học viện Biên phòng;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 30/07/2015 (trong giờ hành chính);

Địa điểm: Học viện Biên phòng, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội;

Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 30 ngày 30/07/2015.