Mời Thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TP. Hà Nội

– Địa chỉ: số 59B Trần Phú, quận Ba Đình, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 37339972; Fax: (04) 37346844.

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015

4. Chủ đầu tư: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TP. Hà Nội

5. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015;
  • Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hà Nội;
  • Bên mời thầu: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TP. Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 03/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Văn phòng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TP. Hà Nội, số 59B Trần Phú, quận Ba Đình, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 37339972; Fax: (04) 37346844;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 03/08/2015.