Mời chào hàng: Mua giống lợn của Trung tâm khuyến nông Hà Nội năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

– Địa chỉ: phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: 0433.530846.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư:  Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

5. Tên gói thầu: Mua giống lợn của Trung tâm khuyến nông Hà Nội năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua giống lợn của Trung tâm khuyến nông Hà Nội năm 2015;
  • Nguồn vốn: Ngân sách TP Hà Nội năm 2015;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 30/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: 0433.530846;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 30/07/2015.