Mời Chào hàng: Mua sắm hóa chất, nguyên vật liệu năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện nghiên cứu Da – Giầy

– Địa chỉ: 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội;

–  Điện thoại: 043.8472923.

2. Tên dự án:  Đề tài:”Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định đồng thời các chỉ tiêu, hóa chất bằng phương pháp sắc ký kết hợp đầu dò khối phổ”

4. Chủ đầu tư: Viện nghiên cứu Da – Giầy

5. Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, nguyên vật liệu năm 2015 thực hiện nhiệm vụ ‘‘Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định đồng thời các chỉ tiêu, hóa chất bằng phương pháp sắc ký kết hợp đầu dò khối phổ”

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua sắm hóa chất, nguyên vật liệu năm 2015 thực hiện nhiệm vụ ‘‘Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định đồng thời các chỉ tiêu, hóa chất bằng phương pháp sắc ký kết hợp đầu dò khối phổ”;
  • Thuộc Dự án: Đề tài:”Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định đồng thời các chỉ tiêu, hóa chất bằng phương pháp sắc ký kết hợp đầu dò khối phổ”;
  • Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp khoa học công nghệ;
  • Bên mời thầu: Viện nghiên cứu Da – Giầy;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 30/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế toán, Viện nghiên cứu Da – Giầy, 160 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội;
  • Điện thoại: 043.8472923;
  • Giá bán: 0 đồng;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 30/07/2015.