Mời chào hàng: Cung cấp dịch vụ khách sạn phục vụ Hội nghị, hội thảo, tập huấn

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

– Địa chỉ: số 82 Nguyễn Du, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: 

4. Chủ đầu tư: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

5. Tên gói thầu:  Cung cấp dịch vụ khách sạn phục vụ Hội nghị, hội thảo, tập huấn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức từ tháng 8/2015 đến hết 31/12/2016

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp dịch vụ khách sạn phục vụ Hội nghị, hội thảo, tập huấn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức từ tháng 8/2015 đến hết 31/12/2016;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các chương trình, dự án;
  • Bên mời thầu: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 03/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng 406 (Ban Tài chính-Kế toán), Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số 82 Nguyễn Du, Hà Nội;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 03/08/2015.