Mời chào hàng: Xây lắp – Cải tạo nhà học 2 tầng Trường Tiểu học Dục Tú

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Tiểu học Dục Tú

– Địa chỉ: xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Cải tạo nhà học 2 tầng Trường Tiểu học Dục Tú

4. Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Dục Tú

5. Tên gói thầu: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc dự án: Cải tạo nhà học 2 tầng Trường Tiểu học Dục Tú;
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện;
  • Bên mời thầu: Trường Tiểu học Dục Tú;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 23/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 30/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trường Tiểu học Dục Tú, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội;
  • Giá bán: 1 000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 30/07/2015.