Mời chào hàng: Xây lắp và mua sắm thiết bị cải tạo, sửa chữa Trường mầm non

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường mầm non Lê Quý Đôn

– Địa chỉ: số 9B, 19B Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non Lê Quý Đôn

4. Chủ đầu tư: Trường mầm non Lê Quý Đôn

5. Tên gói thầu: Xây lắp và mua sắm thiết bị

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Xây lắp và mua sắm thiết bị;
  • Thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non Lê Quý Đôn;
  • Nguồn vốn: Ngân sách quận Hai Bà Trưng;
  • Bên mời thầu: Trường mầm non Lê Quý Đôn;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 23/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 30/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trường mầm non Lê Quý Đôn, số 9B, 19B Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 30/07/2015.