Mời thầu: Xây dựng và lắp đặt trạm biến áp 630KVA, cấp điện, cấp nước phụ trợ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Đầu tư và Xây dựng 195

– Địa chỉ: Phòng 301 Nhà Công vụ Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội;

–  Điện thoại: 043.5537588; Fax: 043.5537590.

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu I thuộc Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

4. Chủ đầu tư: Ban Đầu tư và Xây dựng 195

5. Tên gói thầu: Xây dựng và lắp đặt trạm biến áp 630KVA, hệ thống cấp điện, cấp nước phụ trợ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây dựng và lắp đặt trạm biến áp 630KVA, hệ thống cấp điện, cấp nước phụ trợ;
  • Thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Khu I thuộc Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
  • Bên mời thầu: Ban Đầu tư và Xây dựng 195;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 24/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 03/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng 301 Nhà Công vụ Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội;
  • Điện thoại: 043.5537588; Fax: 043.5537590;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 03/08/2015.