Mời Thầu: Thi công xây dựng Đường giao thông nông thôn

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

– Địa chỉ: UBND xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội;

–  Điện thoại:  (043) 3669119.

2. Tên dự án:  Đường giao thông nông thôn xã Cát Quế; Tuyến 1, tuyến 2 khu vực 7

4. Chủ đầu tư: UBND xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

5. Tên gói thầu: Thi công xây dựng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Thi công xây dựng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Đường giao thông nông thôn xã Cát Quế; Tuyến 1, tuyến 2 khu vực 7;
  • Nguồn vốn: Ngân sách xã đầu tư, ngân sách huyện hỗ trợ;
  • Bên mời thầu: UBND xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 02/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: UBND xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội;
  • Điện thoại: (043) 3669119;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 02/08/2015.